Výuka českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Výuka českého jazyka žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), podpora integrace cizinců. Základní škola T. G. Masaryka Náchod je školou určenou k výuce žáků s OMJ. Škola poskytuje ucelený program podpory a péče pro děti s OMJ od 1. až do 9. ročníku.

Při příchodu žáků do školy začínáme systematickou komplexní diagnostikou. Diagnostika se soustřeďuje na porozumění českého jazyka, práce s jednoduchými texty. Následuje strukturovaný rozhovor se žáky a vyučujícími.

Po vyhodnocení vznikly dvě skupiny, jedna na 1. stupni a druhá na 2. stupni. Žáky s OMJ jsme rozdělili do skupin na základě věku, jazykové úrovně a individuálních potřeb.

Speciální pozornost věnujeme dětem, které přicházejí na naši školu bez jakékoliv znalosti českého jazyka, zajišťujeme jim adaptačního koordinátora, který pomáhá těmto žákům v prvních týdnech po nástupu. Adaptační koordinátor poskytuje dětem celkovou podporu, pomáhá s orientací ve škole, s učivem ve třídě a je jim k dispozici po celou dobu pobytu ve škole. Snažíme se těmto dětem vytvářet prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a komfortně, aby se co nejdříve adaptovaly na nové prostředí.

Žáci s odlišným mateřským jazykem do naší školy přicházejí z evropských i mimoevropských zemí, především z Vietnamu, Mongolska, Bulharska, Ukrajiny, Polska a Slovenska.

Hodiny výuky

Při hodinách výuky českého jazyka pro žáky s OMJ se zaměřujeme především na to, aby žák získal dostatečnou slovní zásobu, kterou potřebuje k běžnému životu, a také, aby byl schopen v prvním období alespoň rámcově sledovat výuku ve třídě, do které byl zařazen. Každý týden jsou těmto dětem věnovány čtyři hodiny českého jazyka. V průběhu výuky těmto žákům pomáhají i jednotliví pedagogové a asistenti pedagoga.

Škola se snaží o co nejlepší komunikaci s rodiči těchto žáků. Tito rodiče ve většině případů český jazyk neovládají, a proto škola v komunikaci s nimi využívá tlumočnických služeb NPI a Integračního centra pro cizince Hradce Králové a spolupracuje se zaměstnavateli cizinců v našem regionu. Pro rodiče organizujeme i rodičovské schůzky za účasti tlumočnice.

Každý rok v průběhu srpna škola pořádá opakovací kurz českého jazyka pro žáky s OMJ v délce 40 hodin pod vedením kvalifikovaných pedagogů.