Pro rodiče

Vážení rodiče, rádi bychom Vám představili naši vizi a zásady, které nám pomáhají utvářet bezpečné a pohodové prostředí pro naše žáky.

V rozvoji školy plánujeme neustále posouvat kvalitu celého subjektu na vyšší  úroveň  a využít všech silných stránek školy. Mezi ně patří např. geografická poloha spolu se zahradou, skleníkem, moderním hřištěm, pozitivní klima školy, prostorové řešení vhodné pro integraci, individuální přístup k žákům, zaměření školy – jazykové třídy, sportovní třídy, všeobecné třídy, účast v různých mezinárodních a místních projektech.

Chceme, aby naše škola byla vstřícná a otevřená všem žákům, rodičům i veřejnosti. V centru dění a na prvním místě je pro nás vždy žák. Budujeme školu pohodovou, veselou, barevnou, vstřícnou a tolerantní. Vytváříme školu spolupracující jak uvnitř, tak i navenek, otevřenou komunikaci a spolupráci mezi učiteli, všemi zaměstnanci, rodiči a partnery z okolí. Tvoříme vlastní pedagogické nástroje a postupy pro vzájemné učení, osobnostní rozvoj a seberealizaci žáků.

Naším cílem je, aby se žáci cítili ve škole bezpečně, nebáli se předmětů, pracovali v hodinách, argumentovali, rostli a rozvíjeli své dovednosti, pracovali s chybou, aby věděli, jakou úroveň učiva zvládají, aniž by se cítili ohroženi známkou, určili si cíl, naučili se plánovat a k cíli došli.

 

Naše školní motto

Buď svůj
neboj se říct, co si myslíš, svět je unikátní, když jsou lidé rozdílní

Nikdy se nevzdávej
věř si a bojuj

Neboj se klást otázky
zvídavost otevírá naše nové možnosti

Neúspěch patří k úspěchu
překonej strach z porážky, neúspěch tě posune dál

Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě
co vysíláš, to také dostaneš…

Poznávej sám sebe, poznání je klíčem k moudrosti
přemýšlej nad sebou

Žij přítomností
prožívej současnost a oceň sílu momentu

Věř svým snům
věř si a zkoušej sny realizovat

Buď fér a říkej věci narovinu
upřímnost je klíčem ke smysluplné komunikaci

Užívej si svobodu
najdi si svoje místo na zemi a užívej života


Strategické cíle

Koncepce školy vychází z následujícího:

 • Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+
 • Specifické podmínky školy

 

Výchovně vzdělávací cíle

 • Cílem je vytvořit ŠVP školy jako plán cesty, nástroj komunikace pedagogického uvažování a strategií. ŠVP je vizitkou školy i vyjádřením hodnot, které pracovníci školy sdílí a společně jim věří. Je to živý dokument a tak je třeba ho revidovat vždy s novou strategií vzdělávání.
 • Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí pro aktivní občanský, profesní a osobní život
 • Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu žáků
 • Zajistit menší počet žáků ve třídách a dělení tříd na skupiny v různých předmětech
 • Umožnit žákům výběr specificky zaměřených tříd dle jejich zájmu a možností, a to jsou všeobecné třídy, jazykové třídy a sportovní třídy (portfolia, zkoušky z anglického jazyka – certifikáty, projekty, rodilí mluvčí, fyzické zkoušky – sportovní dovednosti, bloková výuka ve sportovních třídách od 6. do 9. ročníku, grafika, robotika, fotografování, práce na zahradě)
 • Podporovat talentované a nadané žáky – nabídky individuální výuky dle talentu
 • Vytvářet vhodné podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vzdělávat  žáky i formou doučování – vytvořili jsme středisko „Docent“
 • Podporovat čtenářskou, matematickou a finanční gramotnost a kritické myšlení
 • Postupně zavést formativní hodnocení
 • Zlepšovat výuku žáků s OMJ – jsme určená škola pro výuku českého jazyka žáků s OMJ, vedeme kurzy českého jazyka pro děti a veřejnost, pořádáme o prázdninách příměstský tábor pro cizince s výukou českého jazyka, spolupracujeme s Charitou HK – integrace cizinců
 • Nabízet a podporovat sportovní aktivity pro všechny žáky ve škole (projekty, sportovní utkání, olympiády, sportovní kurzy)
 • Přizpůsobovat výuku moderním trendům a technologiím – polytechnické vzdělávání, robotika, ICT výuka
 • Využití knihovny pro žáky a půjčování knih
 • Vychovávat žáky k toleranci a bezkonfliktní komunikaci
 • Podporovat participaci žáků na životě školy – školní parlament, individuální schůzky, školní časopis
 • Rozvíjet zájmovou činnost, ve spolupráci s Déčkem Náchod (SVČ) nabízíme širokou nabídku volnočasových aktivit, vzdělávacích zájezdů, divadelních představení, exkurzí, výletů, soutěží, charitativních akcí, kroužků a workshopů
 • Spolupracovat s okolními školami (ZŠ i SŠ), spolupráci dále prohlubovat
 • Podporovat projektové vyučování, workshopy, využívat externistů z praxe
 • Zapojovat se do mezinárodních projektů
 • Zkvalitňovat činnost školní družiny
 • Nadále poskytovat kvalitní služby poradenského pracoviště

 

Personální cíle

 • Stabilizovat pedagogický sbor
 • Zajistit plnou kvalifikovanost pedagogů a vychovatelů
 • Podporovat další kvalifikovanost a odbornost pedagogů a vychovatelů (jazyková vybavenost a práce s novými technologiemi)
 • Zkvalitňovat vztahy mezi pedagogy, oceňovat jejich vzájemnou spolupráci a podporu
 • Týmová spolupráce
 • Zachovávat profesní morálku
 • Podporovat pedagogy ve všech oblastech a vybavovat je moderní technikou

 

Materiálně technické cíle

 • Efektivně využívat finanční prostředky školy
 • Získávat další finanční prostředky – sponzoring, dotace, granty, doplňková činnost
 • Zlepšovat vybavení kmenových a odborných učeben
 • Zajišťovat a modernizovat učební pomůcky pro efektivní vyučování a pro podporu aktivity a tvořivosti žáků – nové učebnice, mobilní ICT učebna, zřízení multimediálních učeben
 • Rekonstrukce tříd a venkovní učebny
 • Vybudování datové infrastruktury a rozšíření datového pokrytí v rámci objektu

 

Škola a veřejnost

 • Intenzivně spolupracovat s rodiči, snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací a participaci rodičů na životě školy
 • Prezentovat dobré jméno školy na veřejnosti
 • Propojovat život školy se životem v obci

 

Oblast managementu školy

 • Vzájemná spolupráce a vhodná motivace zaměstnanců
 • Smysluplné plánování
 • Stanovení jasných pravidel a organizačních řádů
 • Plánovaná kontrola na všech úsecích a ve všech oblastech
 • Pravidelné schůzky na všech úrovních