Změny cen za stravování ve školní jídelně.

Upozorňujeme, že od 01. 09. 2022 dochází ke změně cen za stravování ve školní jídelně.

Pedagogický sbor

Ve škole pracuje kvalifikovaný pedagogický sbor, jehož členové chápou potřeby osobního růstu a svého dalšího vzdělávání jako prioritu pro svůj profesní rozvoj.

Pedagogičtí pracovníci, včetně asistentů pedagoga, si průběžně rozšiřují odbornou a pedagogickou kvalifikaci podle potřeb školy.

Na škole pracují tito specializovaní pedagogové s odpovídající kvalifikací:

  • výchovný poradce – koordinace činností související se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, konzultace konečné podoby IVP s učiteli, konzultace se zákonnými zástupci v případě podezření na nebezpečí školního neúspěchu žáků (viz webové stránky školy, odkaz školské poradenské pracoviště)
  • kariérový poradce – zajišťuje individuální kariérové poradenství při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, skupinovou návštěvu škol v informačním poradenském středisku na pobočkách úřadu práce
  • školní metodik prevence – prevence sociálně patologických jevů, zajištění metodické, koordinační a poradenské činnosti zaměřené na prevenci rizikového chování, úzká spolupráce se třídními učiteli za účelem podpory bezpečného a zdravého klimatu ve třídě a ve škole
  • speciální pedagog – depistáž, diagnostika, koordinace a metodická podpora učitelů při práci se žáky s podpůrnými opatřeními, zajištění krizové intervence
  • pedagog pro výuku cizinců – pomoc a podpora při adaptaci na nové prostředí, rozvoj jazykových kompetencí v českém jazyce, rozvoj sociokulturních kompetencí
  • asistenti pedagoga pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními – spolupráce s učitelem na výchovné a vzdělávací činnosti žáků, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky, učiteli a zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při výuce
  • školní asistent (v případě zapojení školy do projektu s personální podporou) - zajištění komunikace mezi školou a rodinou zaměřenou na zajištění pravidelné docházky dětí do školy s přihlédnutím k sociálnímu statusu rodiny