Pedagogický sbor

Ve škole pracuje kvalifikovaný pedagogický sbor, jehož členové chápou potřeby osobního růstu a svého dalšího vzdělávání jako prioritu pro svůj profesní rozvoj.

Pedagogičtí pracovníci, včetně asistentů pedagoga, si průběžně rozšiřují odbornou a pedagogickou kvalifikaci podle potřeb školy.

Na škole pracují tito specializovaní pedagogové s odpovídající kvalifikací:

  • výchovný poradce – koordinace činností související se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, konzultace konečné podoby IVP s učiteli, konzultace se zákonnými zástupci v případě podezření na nebezpečí školního neúspěchu žáků (viz webové stránky školy, odkaz školské poradenské pracoviště)
  • kariérový poradce – zajišťuje individuální kariérové poradenství při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, skupinovou návštěvu škol v informačním poradenském středisku na pobočkách úřadu práce
  • školní metodik prevence – prevence sociálně patologických jevů, zajištění metodické, koordinační a poradenské činnosti zaměřené na prevenci rizikového chování, úzká spolupráce se třídními učiteli za účelem podpory bezpečného a zdravého klimatu ve třídě a ve škole
  • speciální pedagog – depistáž, diagnostika, koordinace a metodická podpora učitelů při práci se žáky s podpůrnými opatřeními
  • pedagog pro výuku cizinců – pomoc a podpora při adaptaci na nové prostředí, rozvoj jazykových kompetencí v českém jazyce, rozvoj sociokulturních kompetencí
  • asistenti pedagoga pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními – spolupráce s učitelem na výchovné a vzdělávací činnosti žáků, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky, učiteli a zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při výuce
  • školní asistent (v případě zapojení školy do projektu s personální podporou) - zajištění komunikace mezi školou a rodinou zaměřenou na zajištění pravidelné docházky dětí do školy s přihlédnutím k sociálnímu statusu rodiny