Zápis dětí do 1. tříd

Informace k zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2024 / 2025 a možnost vyplnit přihlášku online naleznete v sekci "Pro rodiče".

GDPR

Zde najdete informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v základní škole včetně rozsahu práv subjektu údajů, souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, se sídlem Bartoňova 1005, 547 01 Náchod, IČO 00857611 jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v základní škole včetně rozsahu práv subjektu údajů, souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

1. Účely zpracování osobních údajů

 • zajištění řádného průběhu přijímacího řízení
 • výměna informací o přihlášených do jiných mateřských nebo základních škol
 • publikace výsledků přijímacího řízení
 • odvolání proti ne/přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání
 • zajištění vzdělávání dětí
 • zajištění vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytování stravování
 • plnění evidenční povinnosti dokumentace o průběhu vzdělávání dítěte
 • evidence úrazů
 • komunikace se zákonnými zástupci
 • poskytování informací státním institucím
 • prezentace základní školy a jejich aktivit veřejnosti

Osobní údaje nezpracováváme pro marketingové účely.

2. Osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu

 • jméno
 • příjmení
 • místo trvalého pobytu popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky
 • místo narození
 • datum narození
 • rodné číslo
 • pohlaví
 • zdravotní pojišťovna
 • státní občanství
 • datum zahájení / ukončení vzdělávání ve škole
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole
 • údaje o znevýhodnění dítěte
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou
 • údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • údaje o zákonném zástupci (jméno a příjmení, trvalé bydliště, příp. adresu pro doručování písemností, e-mail)
 • fotografie
 • audiozáznam
 • videozáznam
 • výtvarné práce
 • písemné práce
 • textově grafické práce
 • bankovní účet (u strávníků platících na účet)

3. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

a) Plnění právních povinností

Osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme z důvodu splnění naší právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).

 • jméno
 • příjemní
 • trvalé bydliště popřípadě místo pobytu na území České republiky
 • místo narození
 • datum narození
 • rodné číslo
 • pohlaví
 • státní občanství
 • datum zahájení / ukončení vzdělávání ve škole
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole
 • údaje o znevýhodnění dítěte
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou
 • údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • údaje o zákonném zástupci (jméno a příjmení, trvalé bydliště, příp. adresu pro doručování písemností, telefonické spojení)

b) Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 • fotografie
 • audiozáznam
 • videozáznam
 • výtvarné práce
 • písemné práce
 • textově grafické práce

c) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

 • zdravotní pojišťovna
 • e-mail zákonného zástupce
 • bankovní účet (u strávníků platících na účet)

4. Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje

Osobní údaje, které škola zpracovává, pochází hlavně od zákonných zástupců dítěte (při přijímacím řízení i během další komunikace v průběhu vzdělávání). Údaje může škola získat od zdravotnických zařízení a pedagogicko-psychologických poraden. Údaj o přijetí dítěte do jiných škol získává škola od jiných škol.

5. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle organizace Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 a jejích zaměstnanců na základě zákonné žádosti předány a zpracovávány třetími subjekty, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

6. Jak dlouho uchovává škola osobní údaje

Základní škola osobní údaje týkající se dítěte uchovává na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a podle zákona o archivnictví. A to nejen v průběhu vzdělávání dítěte, ale i po jeho skončení v zákonných lhůtách. Pro každý druh dokumentace je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního řádu.

7. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné
 • právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování
 • právo na omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování
 • právo na přenositelnost
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

kontaktujte, prosím, našeho pověřence na níže uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.

Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Mgr. Karel Rejent.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován na základě Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř organizace Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností.

Kontaktní mail: rejent@ictplus.cz

Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 14, odst. 5, písm. b) GDPR.

Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 14, odst. 5, písm. b) GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na: Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.

Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst., bude správcem účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných organizací Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, budou pořizovány fotografie nebo audio-vizuální záznamy, které budou určeny pro vlastní potřebu organizace a nebudou použity k marketingovým účelům.

8. Kamerový systém

Dovolujeme si upozornit návštěvníky školy, že v jejích vnitřních prostorách (vstupní vestibul, tělocvičny, chodby, apod.) je instalován a provozován kamerový systém se záznamem, a to za účelem ochrany života a zdraví návštěvníků a zaměstnanců školy, dále dětem a žákům, kterým poskytuje veřejnou službu v oblasti vzdělávání a zároveň i ochrana proti vandalismu, krádežím, vloupáním a zamezení vstupu nežádoucích osob do jednotlivých částí objektu školy.

Provoz kamerového systému vychází z  čl. 6, odst. 1, písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), tedy konkrétně „Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce“, tedy ochrana života a zdraví žáků a zaměstnanců organizace a dále ze čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR, tedy konkrétně „Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany“, tj. ochrana majetku a budov školy.

Zpracování osobních údajů v rámci záznamů pořízených z kamerového systému probíhá pouze delegovanými zaměstnanci školy, a to k zajištění pouze výše uvedeným účelům. V případě spáchání trestného činu, případně přestupu, může být vedením školy předán záznam z kamerového systému Policii ČR, příp. soudu. Příjemcem zpracovaných dat tak nemůže být kromě škol, Policie ČR, příp. soudu žádná jiná právnická či fyzická osoba, případně instituce.

Bližší podrobnosti o provozu kamerového systému Vám poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje viz. výše), případně vedení školy.