Zápis dětí do 1. tříd

Informace k zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2024 / 2025 a možnost vyplnit přihlášku online naleznete v sekci "Pro rodiče".

Projekty

V rámci aktivit naší školy se účastníme různých lokálních, evropských i mezinárodních projektů. Níže jsou uvedeny některé z nich.

Název projektu: Modernizace odborných učeben – Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

 

Projektem dojde k modernizaci dvou učeben (učebna fyziky s laboratoří, učebna polytechniky), které podpoří odborné vzdělávání v přírodovědných a polytechnických oborech. V rámci projektu dojde k modernizaci dvou kabinetů a k zajištění bezbariérovosti školy (WC pro imobilní žáky, schodolez). Dále bude modernizována vnitřní konektivita školy.

Projekt bude realizován v období: 01 / 2023 – 12 / 2024
Celková výše způsobilých výdajů: 8 021 689,42 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 


Název projektu: Šablony I - OP JAK CZ.02.02.03/00/22_002/0005955

 

Cílem projektu je zajištění a financování personální podpory v podobě pozic sociálního pedagoga a kariérového poradce. Další aktivitou je inovativní vzdělávání žáků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu: Světová škola

 

V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu Světová škola, kde se řeší globální problémy naší planety. V rámci tohoto projektu se snažíme získat našimi aktivitami certifikát Světová škola. Společně s našimi žáky jsme se zapojili do této iniciativy, která nám umožňuje rozšířit naše obzory a přinést nové poznatky do naší každodenní práce. Globální problémy se týkají nás všech a my si myslíme, že nám nabyté zkušenosti umožní seznámit naše žáky s cíli udržitelného rozvoje a pochopit jejich podstatu.

 


Název projektu: Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností.

 

Do tohoto projektu se naše škola zapojila na tři roky od školního roku 2021 / 2022. Tento projekt realizuje Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královehradeckého kraje. Účelem projektu je zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí a dospívajících, a to jak zajištěním vzdělávání a metodické podpory pro prohloubení znalostí a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti duševního zdraví, tak zároveň prostřednictvím organizace psychoedukativních programů pro žáky zaměřených na zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví.

Projekt je realizovám prostřednictvím Fondů EHP a Norska. Prostřednictvím těchto fondů přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

 


Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v témamtech, schpnost navázat na další očekávané znalosti. Program zaostřuje na žáky, kterým je vhodné dlouhodoběji věnovat zvýšenou pozornost a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.

 


Název projetku: W4W: Obědy pro děti

 

Projekt W4W: Obědy pro děti, realizovaný s podporou MŠMT, je jedním z projektů WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W). Ta pomáhá samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nedokážou ji sami řešit, ale aktivně pracují na jejím zlepšení.

Cílem projektu W4W: Obědy pro děti je pomoci dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem obědy ve školních jídelnách. Pro takové děti může být oběd ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem denně. Díky projektu tak děti získají nejen zdravou a vyváženou stravu, kterou v období růstu tolik potřebují, ale také budou chráněny proti vyčlenění z kolektivu spolužáků - právě školní oběd je pro děti důležitou společenskou událostí.

Pravidla projektu:

  • Děti, které potřebují pomoc projektu, vybírá škola sama.
  • Účet projektu je transparentní.
  • 100 % prostředků z transparentního účtu jde pouze na školní obědy konkrétním dětem.
  • Dětem je zaručena anonymita.
  • Peníze jsou vypláceny přímo škole či stravovacím zařízení, nikoli rodičům.
  • Pokud rodiče nechávají obědy opakovaně propadnout, dítě je z projektu vyřazeno.
  • Nevyčerpané stravné se vrací zpět na účet projektu.

 

 

 


Název projetku: Ovoce, zelenina a mléko do škol

 

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. Program podpory spotřeby mléka ve školách existuje v České republice již od roku 1999. Po vstupu ČR do Evropské unie byl tento projekt přizpůsoben unijním předpisům a fungoval pod názvem Podpora spotřeby školního mléka.

Ve školním roce 2017/2018 došlo ke sjednocení podmínek pro poskytování ovoce, zeleniny a mléka do škol a projekt se stal pod názvem Mléko do škol součástí školního projektu spolu s Ovocem a zeleninou do škol.

 


Název projetku: „Učím o klimatu – Active Citizens: Chráníme klima!“

 

Klimatická změna je neúprosný fakt, který zásadně ovlivňuje budoucnost dnešních mladých lidí. Vzdělávání jim pomůže situaci nejen pochopit, ale také ukáže, jak se zapojit do jejího řešení. Aby byl náš svět udržitelnější a zdravější. Projekt je realizován ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, o.p.s.


Název pragramu: Výzva NPO 3.2.2 - Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků.

 

Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na tuto výzvu škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.