Povinně zveřejňované informace

Zde naleznete všechny povinně zveřejňované informace, dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem organizace je MĚSTO NÁCHOD, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod jako příspěvková organizace. Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

viz. dokumenty školy organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005
Bartoňova 1005
547 01 Náchod

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Bartoňova 1005
547 01 Náchod

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Bartoňova 1005
547 01 Náchod

4.3 Úřední hodiny

pondělí 07:00 - 15:00
úterý 07:00 - 15:00
středa 07:00 - 15:00
čtvrtek 07:00 - 15:00
pátek 07:00 - 14:00

4.4 Telefonní čísla

+420 491 428 345

4.5 Adresa internetových stránek

zstgmnachod.cz, zstgmna.cz

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@zstgmnachod.cz

4.8 Datová schránka

j84myjc

5. Případné platby lze poukázat

Československá obchodní banka, a. s., čislo účtu: 292 499 789 / 0300

6. IČO

00857611

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Zřizovací listina
 • Organizační schéma
 • Školní řád
 • Školní vzdělávací program (viz.dokumenty školy)

8.2 Rozpočet

viz. dokumenty školy - rozpočet 2024

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podává

ústně

 • telefonicky
 • osobně v kanceláři školy

písemně

 • osobně v kanceláři školy
 • poštou na adresu sídla školy
 • emailem na info@zstgmnachod.cz
 • využitím elektronické podatelny na podatelna@zstgmnachod.cz
 • do datové schránky organizace

10. Příjem podání a podnětů

 • využitím elektronické podatelny na podatelna@zstgmnachod.cz
 • do datové schránky organizace

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

11.2 Vydané právní předpisy

Nebyly vydány žádné právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Škola je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Základní škola jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 neuzavírá licenční smlouvy.

13.2 Výhradní licence

V současné době základní škola jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 neposkytuje žádné výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

viz. výroční zprávy v dokumentech školy