Změny cen za stravování ve školní jídelně.

Upozorňujeme, že od 01. 09. 2022 dochází ke změně cen za stravování ve školní jídelně.

Všeobecné třídy

Všeobecné třídy realizují vzdělávání žáků od 1. od 9. ročníku s cílem získat maximum informací plynoucí z učebních plánů daného ročníku při zohlednění individuálních potřeb jednotlivých žáků.

Žáci vzdělávaní ve třídách se všeobecným zaměřením rozšiřují své dovednosti od 7. do 9. ročníku v rámci volitelných předmětů. V jednotlivých ročnících si vybírají vždy jeden volitelný předmět s dotací jedné hodiny týdně. Zvolený předmět prohlubuje dle učebního plánu jejich znalosti v oblasti přírodovědných, jazykových nebo výchovných předmětů.

V sedmém ročníku je učební plán obohacen o předmět „Úvod do chemie“, který dotací jedné hodiny týdně směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích.