Všeobecné třídy

Všeobecné třídy realizují vzdělávání žáků od 1. od 9. ročníku s cílem získat maximum informací plynoucí z učebních plánů daného ročníku při zohlednění individuálních potřeb jednotlivých žáků.

Žáci vzdělávaní ve třídách se všeobecným zaměřením rozšiřují své dovednosti od 7. do 9. ročníku v rámci volitelných předmětů. V jednotlivých ročnících si vybírají vždy jeden volitelný předmět s dotací jedné hodiny týdně. Zvolený předmět prohlubuje dle učebního plánu jejich znalosti v oblasti přírodovědných, jazykových nebo výchovných předmětů.

V sedmém ročníku je učební plán obohacen o předmět „Úvod do chemie“, který dotací jedné hodiny týdně směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích.