Změny cen za stravování ve školní jídelně.

Upozorňujeme, že od 01. 09. 2022 dochází ke změně cen za stravování ve školní jídelně.

Jazykové třídy

Dne 1. září 2018 byla na ZŠ T. G. Masaryka Náchod opět otevřena třída s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Tato třída je vždy jedna v 6. – 9. ročníku a žáci jsou do jazykové třídy zařazeni rozhodnutím ředitele školy na základě výsledků vnitřního testování. Žáci v jazykové třídě mají pak upravený učební plán, který se promítá v posílení hodin anglického jazyka na 4 vyučovací hodiny týdně, kde součástí je 1 hodina konverzace. V rámci projektu Erasmus + programu European Solidarity Corps se hodin účastní v rámci jednoho školního roku dobrovolník ze zahraniční.

Žáci si vedou po celou dobu studia jazykové portfolio, jež obsahuje jazykový pas a jazykový životopis, který je ukončen úrovní A2/B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Během roku probíhají srovnávací testy v 6. – 8. ročníku a informace jsou použity pro sledování výsledků vzdělávání jednotlivých žáků a jako podklad pro případnou úpravu výuky. Dále žáci získávají zkušenost s testováním, které v budoucnu uplatní například při přijímacích zkouškách na střední školy nebo při přípravě na mezinárodní certifikaci, která probíhá v 9. ročníku. Mezinárodní jazykové certifikáty z angličtiny žákům zaručují objektivní a odborné vyhodnocení úrovně angličtiny. Každá zkouška odpovídá jedné CEFR úrovni podle mezinárodní klasifikace jazykových úrovní (A1 - C2) a testuje pouze jednu úroveň jazyka. Úspěšní kandidáti získávají certifikát s dlouhodobou platností, který je uznávaný v České republice i zahraničí.

Plánujeme ve spolupráci s SVČ Déčko Náchod letní English campy.

Spolupracujeme

  • SVČ Déčko
  • Magic English s.r.o.
  • Erasmus +

Výukové materiály

Výuka anglického jazyka probíhá dle učebnic Headway elementary a pre-intermediate, nakladatelství Oxford.  Učebnice je oceněná řadou cen, velmi úspěšná u studentů i učitelů, kombinuje to nejlepší z tradičních metod s nejnovějšími vyučovacími postupy, zcela nový design a ilustrace, všechny díly aktualizovány, zařazeny nové svěží texty, zajímavé materiály z autentických zdrojů, online podpora.