Jazykové třídy

Dne 1. září 2018 byla na ZŠ T. G. Masaryka Náchod opět otevřena třída s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Tato třída je vždy jedna v 6. – 9. ročníku a žáci jsou do jazykové třídy zařazeni rozhodnutím ředitele školy na základě výsledků vnitřního testování. Žáci v jazykové třídě mají pak upravený učební plán, který se promítá v posílení hodin anglického jazyka na 4 vyučovací hodiny týdně, kde součástí je 1 hodina konverzace. V rámci projektu Erasmus + programu European Solidarity Corps se hodin účastní v rámci jednoho školního roku dobrovolník ze zahraniční.

Žáci si vedou po celou dobu studia jazykové portfolio, jež obsahuje jazykový pas a jazykový životopis, který je ukončen úrovní A2/B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Během roku probíhají srovnávací testy v 6. – 8. ročníku a informace jsou použity pro sledování výsledků vzdělávání jednotlivých žáků a jako podklad pro případnou úpravu výuky. Dále žáci získávají zkušenost s testováním, které v budoucnu uplatní například při přijímacích zkouškách na střední školy nebo při přípravě na mezinárodní certifikaci, která probíhá v 9. ročníku. Mezinárodní jazykové certifikáty z angličtiny žákům zaručují objektivní a odborné vyhodnocení úrovně angličtiny. Každá zkouška odpovídá jedné CEFR úrovni podle mezinárodní klasifikace jazykových úrovní (A1 - C2) a testuje pouze jednu úroveň jazyka. Úspěšní kandidáti získávají certifikát s dlouhodobou platností, který je uznávaný v České republice i zahraničí.

Plánujeme ve spolupráci s SVČ Déčko Náchod letní English campy.

Spolupracujeme

  • SVČ Déčko
  • Magic English s.r.o.
  • Erasmus +

Výukové materiály

Výuka anglického jazyka probíhá dle učebnic Headway elementary a pre-intermediate, nakladatelství Oxford.  Učebnice je oceněná řadou cen, velmi úspěšná u studentů i učitelů, kombinuje to nejlepší z tradičních metod s nejnovějšími vyučovacími postupy, zcela nový design a ilustrace, všechny díly aktualizovány, zařazeny nové svěží texty, zajímavé materiály z autentických zdrojů, online podpora.