Omlouvání absence

Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a dokládání důvodů nepřítomnosti

Podle § 22 odst. 3 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to podle § 50 odst. 1 nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem.

 

Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle daného rozvrhu, účastnit se vyučování a všech akcí školy, které se v době vyučování konají

Jestliže dojde k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, oznámí škola tuto skutečnost odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu v Náchodě, který záležitost projedná.

Vyučovací hodinu může žák opustit pouze se svolením vyučujícího. Uvolnění na více než jednu hodinu, maximálně však na 1 den, povoluje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy nebo jeho zástupce.

Pokud se žák nemůže vyučování zúčastnit po dobu jednoho dne nebo kratší dobu z důvodů předem známých (např. kontrola u lékaře apod.), je povinen zákonný zástupce omluvit tuto nepřítomnost předem prostřednictvím Žákovské knížky a žák je povinen toto sdělení předložit třídnímu učiteli taktéž předem.

V případě, že se žák nemůže vyučování účastnit po dobu delší než jeden den z důvodů předem známých, je povinen zákonný zástupce nezletilého žáka požádat o uvolnění z vyučování ředitele školy. Toto učiní prostřednictvím formuláře vydaného vedením školy, který předá třídnímu učiteli.

V případě neočekávané nepřítomnosti žáka (například z důvodu nemoci) je jeho zákonný zástupce povinen omluvit tuto nepřítomnost (telefonicky, osobně nebo písemně) nejpozději do tří kalendářních dnů od jejího počátku. Důvody žákovy nepřítomnosti pak doloží písemnou formou prostřednictvím Žákovské knížky v den žákova opětovného nástupu do školy. Žák je povinen tento doklad předložit třídnímu učiteli ihned po návratu do vyučování. V případě, že se tak nestane, bude taková nepřítomnost považována za neomluvenou.

Opakuje-li se nepřítomnost žáka ve vyučování pro nemoc častěji, může třídní učitel požadovat doložení žákovy nepřítomnosti potvrzením ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost.

Odchod žáka ze školy během přestávek či během vyučování je možný pouze v doprovodu zákonného zástupce. Na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka podané formou zápisu do Žákovské knížky mohou žáci 8. a 9. ročníku po předchozí domluvě s třídním učitelem nebo s vyučujícím odejít ze školy i sami.

Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků, do nichž je žák přihlášen, je závazná.

Evidenci docházky žáků do vyučování vede třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími.