Podatelna

Informace o provozu podatelny Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 zřizuje v souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů pro potřeby doručování podání centrální podatelnu a elektronickou podatelnu.

 

Centrální podatelna

 

Doručovací a korespondenční adresa podatelny:

Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005
Bartoňova 1005
547 01 Náchod

 

Úřední hodiny podatelny:

Po až Pá od 07:00 do 08:00 a od 13:30 do 14:30

 

Důsledky vad doručených dokumentů:

Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána podání doručená v listinné podobě (analogová podoba) prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem a osobně. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný (z hlediska úplnosti podání podatelna posuzuje pouze celistvost a nepoškozenost doručované zásilky nikoli úplnost z hlediska obsahu a obsahových náležitostí podání) nebo nečitelný a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro odstranění vad. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument se dále nezpracovává.

 

Technické parametry technických nosičů dat:

přípustným přenosným technickým nosičem dat je USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na příslušné podatelně.

 

Elektronická podatelna:

Elektronická adresa podatelny: podatelna@zstgmnachod.cz
ID datové schránky: j84myjc
 

Jednou zprávou lze učinit pouze jedno podání. A pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou jeho elektronickými přílohami

Podmínky doručování na elektronickou podatelnu ústavu

V rámci jedné datové zprávy je možné zaslat obsah o velikosti 20 MB v následujících datových formátech:

 

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • ODT, ODS, verze 1.2 a vyšší
 • XLS/XLSX,
 • ISDOC a datové formáty určené pro elektronické faktury.


Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný nebo komprimace LZW
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

 

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-4, ISO/IEC 14496-14:2003
 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172.

 

Zvukové dokumenty:

MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
WAV, PCM.

 

Způsob potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny

Příjem podání je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je odesilateli zaslána nejpozději první pracovní den následující po přijetí. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti podpisu apod., a není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných procesních právních předpisů.

 

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód nebo není v datovém formátu, ve kterém škola přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn. Není-li ústav schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu info@zstgmnachod.cz. Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny jsou vyřizovány mimo pořadí formou a způsobem, který je odpovídající k povaze věci (dotazu).