Školní a poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště – ŠPP

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezpelatné poradenské a konzultačníslužby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Toto pracoviště je tvořenozástupci vedení školy, výchovným poradcem, speciálním pedagogem, metodikem prevence a psychologem, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Všichni zástupci ŠPPse scházejí jednou měsíčně na společné schůzce.

Činnost našeho ŠPP je převážně zaměřena na:

 1. poskytování služeb kariérního poradenství společně s kariérovým vzděláváním
 2. přípravu podmínek a rozšířenímožnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 3. prohloubení a zkvalitnění včasné intervence při aktuálních problémech
 4. budování příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a pčijímání sociálních odlišností
 5. prevenci sociálně patologických jevů (šikana, kyberšikana, závislosti, agresivita, rasismus a pod.)
 6. posilování péče o žáky s neprospěchem a vytváření podmínek pro jejich snižování
 7. prohloubení a podporu spolupráce mezi rodiči a školou
 8. propojení popradenských služeb školy s externími poradenskými pracovišti

 

Služby ŠPP zajišťují:

Mgr. Radka Lokvencová – ředitelka školy / tel. 491 428 345 / linka 34

e-mail: radka.lokvencova@zstgmnachod.cz

 

Mgr. Eva Marková – zástupkyně školy, Inkluze(asistenti pedagoga) / tel. 491 428 345

konzultace: St – 13,00 – 14,00 hodin (vždy po dohodě)

e-mail: eva. markova@zstgmanchod.cz

 

Mgr. Markéta Klimešová – výchovná poradkyně, školní metodik prevence,  Inkluze (PLPP, PPP)/ tel. 491 428 345 / linka 35

konzultace pro rodiče: Po 13,00 – 16,00 hodin (vždy po dohodě)

e-mail: marketa.klimesova@zstgmnachod.cz

 

Mgr. Markéta Vyšatová – školní psycholog /tel. 739 548 970

konzultace pro rodiče: Po  a  úUt 7,30 – 13,00 hodin/ konzultace možné i mimo uvedené dny na Městském úřadě v Náchodě nevo přímo ve škole

e-mail: m.vysatova@mestonachod.cz

 

S čím se můžete na nás obrátit ?

žáci 

 1. neshody se sourozenci, spolužáky, s rodici
 2. špatné známky
 3. pokud máte pocit, že někomu z vašich spolužáků ubližují jiní
 4. něco vás trápí a chcete si o tom popovídat

rodiče

1. vašemu dítěti něco chybí, je nešťastné, smutné, nebo jinak výrazně změnilo své chování

2. chcete se poradit ohledně jeho výchovy

3. vaše rodině porchází složitou situací, která by mohlamít negativní vliv na vaše dítě

Vaše informace z konzulatcí jsou důvěrné a nebudou bez Vašeho souhlasu sdělovány nikomu jinému.

MPP