O nás – o základní škole

Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 patří k plně organizovaným základním školám s vymezenou spádovostí danou zřizovatelem, městem Náchod. Je umístěna v areálu dvoukřídlé budovy s dostupnými sportovišti (zimní stadion, lehkoatletický areál Hamra a plavecký bazén) a disponuje prostornými kmenovými i odbornými učebnami, které jsou připojeny k internetu a vybaveny moderními datovými projektory. V některých učebnách nalezneme interaktivní tabule.

V suterénu obou křídel školní budovy se nachází dvě prostorné tělocvičny s žákovskými šatnami. K výuce tělesné výchovy využívá škola také přilehlé venkovní sportoviště, na kterém lze nalézt řadu sportovních prvků určené nejen pro volnočasové aktivity žáků. K praktické realizaci dopravní výchovy je využíváno nedaleké dopravní hřiště.

K prezentaci slavnostních společenských akcí a k realizaci projektů je využívána aula s malým jevištěm a balkonem pro rodiče. V přízemí obou křídel se nachází šatny pro žáky a pedagogické zaměstnance.  V budově druhého stupně nalezneme školní klub a prostornou školní družinu s vlastní žákovskou šatnou a samostatným venkovním vstupem. V budově prvního stupně se nachází prostorná školní jídelna.

Součástí školy je velká zahrada s přilehlým skleníkem a učebnou, která je určena nejen pro výuku pracovních činností a pěstitelských prací. U hlavního vchodu do školní budovy se nachází nevelký sad ohraničený živým plotem, který je využíván k mimoškolním aktivitám i k projektové výuce.

Obě křídla školní budovy jsou propojena krytým vestibulem s vrátnicí, která v době vyučování přispívá k zajištění bezpečnosti žáků. Školní budova nedisponuje bezbariérovým přístupem.

Vzdělávání žáků zajišťují kvalifikovaní pedagogové, kteří se pravidelně vzdělávají a prohlubují své znalosti. Pro žáky organizují mimoškolní aktivity, adaptační i ozdravné pobyty.

ŠVP preferuje menší počet žáků ve třídě, čímž umožňuje individuálnější přístup v proběhu vzdělávání. Výuka cizích jazyků upřednostňuje dělení žáků do menších skupin. Škola poskytuje základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi i na následné studium na střední škole.

Škola poskytuje vzdělávání i žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními, která ve svých doporučeních charakterizují školská poradenská zařízení. Vzdělávací metody směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, učí žáka, jak se učit. Škola je komunitou, která podporuje fyzické a psychické zdraví a vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času.

Základní škola poskytuje také vzdělávání cizincům, tedy žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ), což jsou cizinci bez dostatečné znalosti českého jazyka. Tito žáci jsou zařazeni do třídy na základě věku a úrovně znalosti českého jazyka.