Školní a poradenské pracoviště - Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
Bartoňova 1005

Vítejte na stránkách naší školy

Přejít na obsah

Školní a poradenské pracoviště

Naše škola
Školní poradenské pracoviště - ŠPP

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům.
    Školní poradenské pracoviště je tvořeno zástupci vedení školy, výchovným poradcem, speciálním pedagogem, metodikem
prevence a psychologem, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Všichni zástupci ŠPP se scházejí
každý měsíc na společné schůzce.

Činnost našeho ŠPP je zaměřena převážně na:
 • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním.
 • přípravu podmínek a rozšíření možností integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
 • prohloubení a zkvalitnění včasné intervence při aktuálních problémech.
 • budování příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností.
 • prevenci sociálně patologických jevů (např. šikana, kyberšikana, závislosti, agresivita, rasismus, …).
 • posilování péče o žáky s neprospěchem a vytváření podmínek pro jeho snižování.
 • prohloubení a podporu spolupráce mezi rodiči a školou.
 • propojení poradenské služby školy s externími poradenskými pracovišti.

Služby ŠPP zajišťují:
Ředitel školy: Mgr. Radka Lokvencová
Tel.: 491 428 345 - linka 34
E-mail: radka.lokvencova@zstgmnachod.cz

Výchovná poradkyně - školní metodik prevence: Mgr. Markéta Klimešová
Tel.: 491 428 345 - linka 35
Konzultace pro rodiče pondělí od 13.00 do 16.00 hodin, po dohodě
E-mail:marketa.klimesova@zstgmnachod.cz
Preventivní program školy - > zde

Školní psycholog: Mgr. Markéta Vyšatová
Tel.: 739 548 970
Konzultace - pondělí - úterý od 7.30 do 13.00 konzultace i momo uvedené dny možné na Městském úřadě v Náchodě
(budova okresního soudu), případně přímo ve škole
E-mail: m.vysatova@mestonachod.cz

S čím se na mě můžete obrátit:

Žáci:
 • Neshody s kamarády, se sourozenci, s rodiči
 • Špatné známky
 • Pokud máte pocit, že někomu z vašich spolužáků jiní ubližují
 • Něco vás trápí a chcete si o tom popovídat
 • Můžete za mnou přijít s čímkoliv, o čem si potřebujete promluvit

Rodiče:
 • Vašemu dítěti něco chybí, je nešťastné, smutné, nebo jinak výrazněji změnilo své chování
 • Chcete se poradit ohledně jeho výchovy
 • Vaše rodina prochází složitou situací, která by mohla mít negativní vliv na Vaše dítě

Veškeré informace z konzultací jsou důvěrné a nebudou bez souhlasu sdělovány nikomu dalšímu.

Kontakt
Telefon: 491 428 345
Email: zstgmnachod@zstgmnachod.cz
IČO 00857611
Adresa
Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
547 01 Náchod
Bartoňova 1005
© Copyright 2017
created by Zelený Bohuslav
Návrat na obsah