Řád školní jídelny - Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
Bartoňova 1005

Vítejte na stránkách naší školy

Přejít na obsah

Řád školní jídelny

Odkazy > Školní řády
 
     VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ ZŠ TGM  V NÁCHODĚ,BARTOŇOVA 1005
      PLATNÝ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
 
     IČO: 00857611
     sjtgmnachod@seznam.cz, č.účtu: 14503653/0300
     tel.: 491427667
 
                       
 
Vyplývá ze:
 
  • zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními
    samosprávními celky, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení EU č.852/2004, o hygieně potravin
 
       1. Žáci se chovají ve školní jídelně a před ní slušně a ukázněně.
   
       2. Provozní doba školní jídelny je denně od 6.00 do 14.00 hod.
 
 
             Výdej obědů -  pro žáky:         11.30 - 13.40 hod.
                                  - cizí strávníci:   11.00 - 11.30 hod.
                                                              12.00 - 12.30 hod.
                                                              13.00 - 13.30 hod.
         Otvírací doba kanceláře ŠJ :    11.00 - 12.00 hod.
                (první pracovní den v měsíci zavřeno)
   
           Ceny stravného :         žáci 7 - 10 let     (I. kat.)    24,- Kč /oběd
                                                 žáci 11 - 14 let    (II.kat)    26,- Kč/oběd
                                                 žáci 15 let a výš  (III.kat.   27,- Kč/oběd
                                                 cizí strávníci                      58,- Kč/oběd
 
  
        Věk strávníka se stanovuje podle věku, kterého dosáhne v příslušném školním roce.
        Školní rok začíná 1. 9. 2017 a končí 31. 8. 2018.
 
 
        3. Placení obědů na nový měsíc se provádí na účet školy 14503653/0300.
             Variabilní symbol - rodné číslo strávníka bez lomítka.                         
 
            Platbu je třeba provést vždy do 15. dne na následující měsíc.
 
            Pokud děti nechodí na oběd celý měsíc - je třeba domluvit v kanceláři ŠJ a nastavit stravovací zvyklosti
strávníka pro daný školní rok.
 
       4.  Každý strávník, stravující se v této jídelně, si musí zakoupit za 120,- Kč čip,
(zálohovaný), který umožňuje objednávání a výdej obědů.
            Pokud žák ukončí docházku na naší škole je povinen čip vrátit, nejpozději do 31.10.
kalendářního roku. Každý strávník si může na boxu označit obědy na 3 týdny dopředu a zároveň
odhlásit obědy v době nemoci.
 
          Podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhl.č. 107/2005 Sb., je v případě nepřítomnosti žáka nutné obědy
           odhlásit .  Při neodhlášení  je od druhého dne nepřítomnosti účtována cena vč. úhrady ostatních
          nákladů (ostatní a mzdová režie , zisková přirážka  ).
 
           V kanceláři ŠJ je možné odhlásit oběd na druhý den do 12.00 hod.
 
            Možnost objednávání obědů přes internet je třeba domluvit v kanceláři ŠJ, kde obdržíte
přihlašovací kupón.          
 
          Při vstupu do jídelny je umístěn kontrolní terminál (neumožňuje objednávání) pro kontrolu oběda na
         aktuální den.
          U výdejního okénka obdrží strávník objednanou stravu po přiložení čipu (karty) k terminálu.
           Ten označí druh oběda a velikost porce.
 
     5.  Povinností každého strávníka je, prokázat se čipem.
          Bez čipu se strávníkovi vydává následovně. Cizí strávníci se nahlásí u výdejního okénka a obsluhující
          personál porovná se seznamem účastníků stravování na daný den. Žáci se zařadí na konec zástupu
         (aby nedocházelo ke zdržování výdeje pro ostatní strávníky) a po vydání obědů většině požádají
         obsluhující o vydání oběda. Obsluhující personál porovná se seznamem účastníků stravování na daný
         den a oběd vydá.     
 
    6.  Poškozený bezkontaktní žeton se strávníkovi nevyměňuje, je potřeba zakoupit nový.
 
    7.  Dohled nad žáky ve školní jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci ZŠ TGM Náchod dle
         rozpisu na nástěnce ve školní jídelně. Úklid jídelny v průběhu výdeje zajišťují pracovnice školní jídelny.                            
     8.  Veškeré změny výdeje obědů budou průběžně oznamovány na nástěnce u kanceláře ŠJ
         a na internetových stránkách školy v odkaze - Školní jídelna.
 
       Jídelníček na nový měsíc je aktualizován vždy po 21.starého měsíce.
 
       Pokud máte při přihlášení strávníka v kanceláři ŠJ uvedenou meilovou
       adresu, jídelníčky a aktuální informace ze ŠJ jsou průběžně zasílány.
 
 
        V Náchodě, dne 1.9.2017          Mgr. Radka Lokvencová, ředitelka skloly
                                                                   Květoslava Oraská, vedoucí školní jídelny
Kontakt
Telefon: 491 428 345
Email: zstgmnachod@zstgmnachod.cz
IČO 00857611
Adresa
Základní škola T. G. Masaryka Náchod,
547 01 Náchod
Bartoňova 1005
© Copyright 2017
created by Zelený Bohuslav
Návrat na obsah